29 - 12 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Sprzedam ziemię, kupię ziemię rolną, czyli ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Obrót ziemią rolną jest ograniczony generalnie tylko do środowiska rolniczego. To efekt zaostrzenia przez PiS przepisów o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agrokonsument.pl

 

W czerwcu 2019 roku PiS zmienił zapisy dotychczasowej ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tzw. UKUR). Stosuje się je do nabycia:

 • użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej;
 • udziału we współwłasności nieruchomości rolnej;
 • gospodarstwa rolnego.

 

Jakie perspektywy dla europejskiego rolnictwa na 2023-35? Raport DG AGRI: rolniku, szykuj się na zmiany!

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontroluje obrót ziemią rolną

 

Głównym decydentem w zakresie decyzji odnośnie ziemi jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Powstał na bazie dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). KOWR jest ustawowo zobowiązany do realizacji przepisów wynikających z UKUR, m.in.:

 

 • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na nabycie nieruchomości rolnych;
 • wykonywania prawa pierwokupu oraz prawa nabycia nieruchomości rolnych;
 • wykonywania prawa pierwokupu oraz prawa nabycia udziałów i akcji spółek kapitałowych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha;
 • rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nabytych nieruchomości rolnych przed upływem okresu 5 lat;
 • sprawowania nadzoru nad spełnianiem zobowiązań ustawowych przez nabywców nieruchomości rolnych.

 

Zarabiaj na ekoschematach: kombajn musi dobrze ciąć słomę

 

Kto może kupić ziemię rolną w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego?

 

Redakcja Agrokonsument.pl otrzymuje zapytania, kto w obrocie prywatnym może kupić ziemię rolną?

 

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. No, chyba że UKUR stanowi inaczej. Jest cała lista odstępstw. Można je prześledzić w tekście ustawy. W obrocie prywatnym najważniejsze jest, że przepisy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy.

 

Za „osobę bliską” ustawa uznaje:

 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • rodzeństwo,
 • dzieci rodzeństwa,
 • rodzeństwo rodziców,
 • małżonka,
 • osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

 

Po nabyciu nieruchomości łączna powierzchnia gruntów nabywcy nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych.

 

Adam Lipiński: urządzenia Riela Polska solidnie wykonane

 

Rolnik indywidualny a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

 

Co oznacza definicja rolnika indywidualnego?

Rolnik indywidualny to osoba fizyczna:

 

 • będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha;
 • posiada kwalifikacje rolnicze;
 • co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i
 • prowadzi przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

Do powyższego okresu zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania. Warunek: jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego.

 

Polskie prawo nawozowe w pigułce cz. 3: wcześniejsze stosowanie nawozów

 

Nieruchomość rolna

 

Co to jest „nieruchomość rolna?”. To nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 461 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Chodzi o  produkcję roślinną i zwierzęcą, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

Przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych:

 

 • o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha;
 • będących drogami wewnętrznymi;
 • w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości;
 • wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa;
 • sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Warunek: w dniu 30.04.2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej. Do tego dochodzą grunty do nich przyległe umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego. Warunek: jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • które w dniu 30.04.2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości) na cele inne niż rolne (np. budownictwo mieszkaniowe).
 • nabycia nieruchomości rolnej do Zasobu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

 

Brona wirnikowa czy talerzowa: specjalistyczna agrotechnika Poettinger

 

UKUR a miasta

 

Ponadto ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Zastrzeżenie to art. 9a ww. ustawy, jeżeli w stosunku do tych nieruchomości została podjęta:

 

 • uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (lub towarzyszącej) w rozumieniu ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub
 • zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

 

Bezpieczeństwo żywnościowe: Food Security – the future of agriculture w Berlinie cz. 1

 

Kwalifikacje rolnicze a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się, że osoba fizyczna ma kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 

 • wykształcenie rolnicze lub
 • tytuł kwalifikacyjny i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.
 • szerzej o tym czytaj kwalifikacje rolnicze,

 

Dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych.

 

Staż pracy w rolnictwie a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

 

Za staż pracy, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym min. 1 ha stanowiącym jej własność, lub
 • użytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie lub dzierżawę,
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
 • odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej;
 • pracowała w indywidualnym gospodarstwie rolnym – okres pracy potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

 

dr Piotr Łuczak

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Konferencja: rozwój współpracy producentów rolnych w ramach łańcucha wartości

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: