16 - 01 - 2022
Fot. Claas

Szkody łowieckie: czy zaorać zniszczoną uprawę i co z kosztami?

Jak szacować uprawę całkowicie zniszczoną przez zwierzynę leśną? Czy odszkodowanie trzeba pomniejszyć o nieponiesione koszty zbioru? Wojciech Lignowski, prawnik Wielkopolskiej Izby Rolniczej na łamach Agro&Konsument przedstawia informację na bazie Prawa łowieckiego i rozporządzenia ministerstwa zdrowia.

 

Szkody łowieckie to szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Zalicza się do nich szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania.
Podmiotem obowiązanym do wynagradzania tych szkód jest zarządca obwodu łowieckiego lub jego dzierżawca (koło łowieckie).

Minister Środowiska w rozporządzeniu z 2019 r. uregulował szczegółowe warunki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Rozporządzenie to zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie z 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Warto wspomnieć o tym uchylonym rozporządzeniu. Zdaje się ono mieć wciąż decydujący wpływ na praktykę szacujących szkody.

 

Szkoda całkowita

 

Używane określenie szkody całkowitej oznacza taką szkodę w danej uprawie, gdzie skala wyrządzonych zniszczeń przemawia za jej likwidacją poprzez zaoranie. W „starym”, jak i w aktualnym rozporządzeniu ministra środowiska o szkodzie całkowitej jest mowa o tym w paragrafie 5. Brzmi on: przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się jako odpowiedni procent pełnego odszkodowania w zależności od daty powstania szkody.

 

W poprzednim rozporządzeniu Minister Środowiska w par. 5 ustalał 4 okresy powstawania szkód wymagających zaorania do 15 kwietnia. Dalsze terminy: od 16 kwietnia do 20 maja oraz od 21 maja do 10 czerwca i od 11 czerwca.

 

Przyporządkowywał im odpowiedni procent należnego odszkodowania (odpowiednio 25, 40, 60 i 85%). Obliczenie odszkodowania określał par. 4 ust. 7. Nakazuje, by wysokość odszkodowania pomniejszano odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2019 r. Określa ono w par. 5 następujące wartości odszkodowania:

 

  • do 30 kwietnia – w wysokości 30%;
  • od 1 maja do 25 maja – w wysokości 50%;
  • po 25 maja – w wysokości 85%

 

kwoty obliczonej w sposób określony w par. 3 ust. 14. Tu jest zastrzeżenie, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa. Podstawą są dane zawarte w trzech rocznikach statystycznych „Wyniki produkcji roślinnej” opublikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wspomniany par. 3 ust. 14 określa, że odszkodowanie oblicza się poprzez pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Tak ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha (rozmiar szkody). Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez wartość danego płodu rolnego przez jego cenę skupu w regionie powstania szkody. Jeżeli skup nie jest prowadzony – przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania.

 

Koszty zbioru, transportu i przechowywania

 

Przepisy milczą o nieponiesionych kosztach zbioru, transportu i przechowywania. Milczą o czynniku, który miałby obniżać wyliczone odszkodowanie.

Obecne rozporządzenie przewiduje, że przy pozostałych szkodach łowieckich, tj. niewymagających zaorania, obniża się odszkodowanie o te koszty, których rolnik nie poniósł. Wynika to dopiero z przepisu par. 3 ust. 19, do którego nie odsyła przepis par. 5 mówiący o szkodach całkowitych.

 

Opr. na podstawie artykułu „Nieponiesione koszty zbioru przy szkodzie do zaorania” autorstwa mec. Wojciecha Lignowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza

 

Nieoszacowanie szkód łowieckich przez koło łowieckie nie blokuje drogi sądowej właściciela uszkodzonej uprawy.

Droga konieczna: co musisz o niej wiedzieć?

Ile kosztuje przekazanie gospodarstwa rolnego?

Ulga w podatku rolnym na silos.

Jak rozwiązać umowę z doradcą rolnym?

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Wojciech Lignowski
Radca prawny Wielkopolska Izba Rolnicza
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: