28 - 02 - 2022
Fot. Piotr Łuczak, Agro&Konsument

Dopłata do paliwa rolniczego: 110 litrów od stycznia 2022

Od stycznia 2022 obowiązuje podwyżka limitu dla ON na 1 ha upraw rolnych oraz do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

W mocno lansowanym przez rząd RP „Polskim Ładzie” zostało zawarte m.in. działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Dopłata do hektara i do DJP

 

Wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

 

  •  ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;

 

  • z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

 

Wyższa konkurencyjność

 

Zdaniem rządu, zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej.

 

https://agrokonsument.pl/wiecej-kasy-na-paliwo-rolnicze-tak-ale-kto-jak-glosowal/

 

Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem zużycia paliw w wykonywaniu prac polowych i transportowych oraz przez urządzenia mechaniczne w gospodarstwie. Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń.

 

Natomiast w przypadku gospodarstw produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym ponoszeniem kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania krów.

 

Koszty użycia oleju napędowego

 

Średnie zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła w przeliczeniu na 1 DJP kształtuje się na poziomie 53–105 litrów. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poziomie 40 litrów na 1 DJP bydła.

 

Takimi danymi operuje MRiRW, opierając się na ekspertyzach instytutów:

 

  • Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,
  • Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz
  • Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

 

Jak podaje resort rolny, rolnicy zużywają głównie pasze treściwe produkowane ze zbóż we własnym zakresie w gospodarstwach rolnych. Tak zmniejszają koszty produkcji.

Do podstawowych uwarunkowań intensywnej produkcji mleka należy zaliczyć produkcję kiszonek. Kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka z traw i roślin motylkowych stanowi główne źródło składników pokarmowych bydła.

Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek ze wzrostem kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania krów.

 

Akcyza w cenie ON a koszt dla budżetu

 

Wyższa dotacja paliwowa wpłynie na wzrost wydatków budżetu państwa od 2022 r. w wysokości 160,6 mln zł rocznie. Dzięki temu paliwo rolnicze będzie tańsze o 1 zł/l ON. Dotyczyć to będzie ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP.

Ustalono to na podstawie sprawozdań wojewodów związanych z rozliczeniem dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

 

Minister zmniejszy dopłatę do ON

 

Jak to zwykle jest, i w tej ustawie kryje się łyżka dziegciu. Zgodnie z projektowanymi przepisami minister rolnictwa ma monitorować przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON.

W razie potrzeby będzie wdrażał mechanizm korygujący. To zmniejszanie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

 

Jak paliwo rolnicze dotują Hiszpanie, Francuzi i Niemcy?

 

W projekcie ustawy wprowadzono również zmiany w terminie wypłaty zwrotu podatku. Gdy decyzja wójta/burmistrza/prezydenta o zatrzymaniu zwrotu podatku  okaże się niewiążąca, dotacja ma być wypłacona do 2 miesięcy, a nie jak wcześniej było – 14 dni.

 

Terminy składania wniosku o zwrot akcyzy

 

Rolnicy mogą składać wniosek o powyższy zwrot w terminie:

 

  • od 1 lutego do końca lutego i
  • od 1 do 31 sierpnia.

 

Zadania dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Kierownicy 314 powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą wystawiać dokument zawierający informację o liczbie DJP bydła. Biura powiatowe ARiMR będą zobowiązane do wyliczenia DJP bydła zgodnie z danymi posiadanymi w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 

Opr. na podstawie Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 1.10.2021.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

Polecamy także: Jak prawidłowo obliczać formalne terminy

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: