14 - 03 - 2022
Fot. Pixabay

Czy komornik może zająć dopłaty bezpośrednie?

Dla komornika najłatwiejszą drogą do odzyskania pieniędzy jest zajęcie konta dłużnika. Czy może też zająć dopłaty bezpośrednie? Czytaj w Agrokonsument.pl

 

Nie. Dopłaty bezpośrednie nie podlegają egzekucji komorniczej. Mówi o tym to art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie podlegają zajęciu:

 

  • należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub
  • wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach,
  • realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE oraz
  • krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie.

 

Tak stanowi Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wpływ dopłat na rachunek bankowy

 

Komornik nie może wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wezwaniem o przekazanie przedmiotowych wierzytelności na jego konto. Jednak pojawiają się niejednokrotnie stanowiska, iż po wypłacie dopłat bezpośrednich na rachunek bankowy rolnika, możliwe jest jego zajęcie.

 

Te interpretacje bazują na tezie, że wskazany wyżej przepis należy odnosić do sytuacji, w której komornik zmierzałby do zajęcia tych należności będących jeszcze w gestii ARiMR, ale już przyznanych decyzją.

Przepis ten nie ogranicza – zdaniem części komorników i sądów – możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych. Z chwilą bowiem, kiedy pieniądze wpłyną już na rachunek, są traktowane jak wszelkie inne pieniądze.

 

 

https://agrokonsument.pl/zbigniew-ohler-ceny-zboz-kukurydza-ukraina/

 

Dopłaty to osobne pieniądze

 

Z tym stanowiskiem nie można się zgodzić w sytuacji, gdy rolnik w sposób jednoznaczny może wykazać, iż pieniądze znajdujące się na zajmowanym rachunku są środkami pochodzącymi z wypłaconego świadczenia z ARiMR.

Z brzmienia art. 32 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wcale nie wynika, że ochronie nie podlegają środki, które już wpłynęły na konto.

 

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w uchwale Sądu Najwyższego podjętej w składzie trzech sędziów w dniu 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 104/14.

SN wskazał, że egzekucja komornicza z rachunku bankowego nie może obejmować środków pochodzących z unijnego wsparcia, poza przypadkiem, gdy egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który przeznaczone były te środki.

 

W jego opinii decydujące dla wyznaczenia granic przedmiotowych wyłączenia spod egzekucji jest pochodzenie pieniędzy, do których kierowana jest egzekucja. Nieistotny jest tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja.

Nie można za każdym razem sztampowo przyjmować, iż po wypłacie przez ARiMR dopłat bezpośrednich na rachunek bankowy rolnika dochodzi do utraty charakteru otrzymanego świadczenia.

 

Nie można jednak wymagać od rolników, żeby wyodrębniali rachunki bankowe wyłącznie na potrzeby otrzymanych dopłat bezpośrednich, aby w razie sporu móc wykazać, że źródłem środków zgromadzonych na takim wyodrębnionym rachunku bankowym są dopłaty bezpośrednie.

 

Nawet jeżeli kwota z dopłat „pomiesza” się z innymi środkami zgromadzonymi na rachunku rolnika, to nie wyłącza możliwości wyjaśnienia przez rolnika, iż środki tam zgromadzone powinny podlegać ochronie. Bardzo łatwo to wykazać dowodami w postaci historii przelewów.

 

Jak postąpić w razie zajęcia pieniędzy z tytułu dopłat?

 

Zajęcie komornicze konta następuje, gdy wierzyciel uzyska w sądzie tytuł wykonawczy i przekaże sprawę komornikowi. Tytuły wykonawcze są to wyroki sądu lub nakazy zapłaty, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Zajęcie komornicze rachunku bankowego obejmuje nie tylko pieniądze znajdujące się na rachunkach w chwili dokonania blokady, ale także przyszłe wpływy, aż do momentu wyegzekwowania całości długu.

 

Niezależnie od tego, ile dłużnik posiada kont, wszystkie będą podlegały windykacji. W związku z tym, że komornicy mają ograniczone możliwości badania pochodzenia pieniędzy na rachunku bankowym, w razie zajęcia, rolnik (dłużnik) powinien zwrócić się do komornika o umorzenie postępowań w zakresie obejmującym egzekucję z tych środków.

 

W razie nieuwzględnienia tego wniosku, dłużnik może wnieść do sądu skargę na czynność komornika. W konkretnych sprawach rozstrzygniecie kwestii, czy środki te podlegają egzekucji, należy zatem do sądu sprawującego nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym.

 

adw. Łukasz Opaliński

 

Czytaj także: Droga konieczna – o dostępie decyduje sąd

 

https://agrokonsument.pl/zbiorka-dla-ukrainy-agregaty-pradotworcze-i-nagrzewnice/

 

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

Łukasz Opaliński
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc usługi prawne skierowane do firm i podmiotów indywidualnych.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: