30 - 05 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Śląska Izba Rolnicza: 25 lat w służbie rolników

Śląska Izba Rolnicza obchodziła w maju br. jubileusz swego 25-lecia. Uroczystość miała miejsce w historycznym miejscu: w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach, powstałym sto lat temu i pamiętającym jeszcze autonomię tego regionu. Agrokonsument.pl

 

 

Kilkuset zaproszonych gości, zacni mówcy, występ zespołu artystycznego, wręczenie medali i wyróżnień oraz honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego uwieńczyły jubileusz 25-lecia Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Miejscem uroczystości 25 maja br. był gmach Sejmu Śląskiego, który od 1927 roku w stanie prawie niezmienionym opowiada o ambicjach mieszkańców tego regionu. Czy wiesz, że właśnie izba sejmowa z Katowic była wzorcem dla budowy Sali obrad Sejmu w Warszawie?

 

Światowy rynek cukru 2022: burak i trzcina w odwrocie

 

 

Trzy izby w jednej

 

Uroczystościom przewodniczył Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, zasiadając w rzeźbionym, historycznym fotelu przewodniczącego obrad.

Przed nim, nieco niżej, zasiadali byli prezesi izb częstochowskiej, bielskiej i katowickiej, które po połączeniu – w wyniku reformy samorządowej w 1999 r., utworzyły obecną Śląską Izbę Rolniczą.

 

Prezesami Zarządów Izb Rolniczych w latach 1996-2016 na Śląsku byli:

 

 • Bielska IR – Piotr Kufel,
 • Częstochowska IR – Robert Nowak,
 • Katowicka IR – Kazimierz Woźniczka.
 • W pierwszej kadencji ŚIR po połączeniu się trzech izb dawnych województw, prezesem wybrano Czesława Smusza.

 

Obecnie trwa VI kadencja Śląskiej Izby Rolniczej.

 

W Zarządzie obecnej ŚIR zasiadają:

 

 • Prezes – Roman Włodarz,
 • Wiceprezes – Piotr Kołodziejczyk,
 • Członkowie Zarządu: Henryk Piątek, Janusz Wita, Krzysztof Wenglorz,
 • Delegat do KRIR: Robert Nowak.

 

Dyrektorem Biura jest Bożena Hankiewicz.

 

 

Jak zerwać niekorzystną dla siebie umowę kontraktacji? Cz. 1

 

 

Kalendarium dla izb

 

Ustawa o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 r. stanowi do dziś podstawę prawną funkcjonowania izb rolniczych w naszym kraju. Dodajmy, po transformacji gospodarczej. Wcześniej izby rolnicze na naszych ziemiach funkcjonowały w zaborze pruskim i w dwudziestoleciu między wojennym.

Piszemy o tym TUTAJ.

 

Ustawa z 1995 r. stworzyła możliwość oddolnego organizowania się społeczności rolniczej na zasadach samorządowych. Izby rolnicze są jedynymi spośród izb gospodarczych działających obecnie w Polsce, które posiadają ustrój korporacji publicznoprawnej o członkostwie obligatoryjnym.

 

Izby są wyposażone we władztwo administracyjne, czyli zdolność do wykonywania zadań administracji publicznej w formie zdecentralizowanej – niestety, nikt tych zadań nie chce realnie Izbom oddać.

 

 

Praca kombajnem: OC rolnika zamiast OC pojazdów?

 

 

 

Po uchwaleniu ustawy o izbach rolniczych 14 grudnia 1995 przez sejm, dopiero 8 sierpnia 1996 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń do izb rolniczych w niektórych województwach.

 

29 września 1996 odbyły się pierwsze wybory do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych woj. bielskiego, katowickiego i częstochowskiego.

 

W styczniu 1999 r. pojawia się zapowiedź połączenia IR w związku z reformą podziału administracyjnego oraz zapowiedź finansowania IR z odpisu podatku rolnego.

 

22 sierpnia 2001 r. weszła w życie najważniejsza do tej pory zmiana Ustawy o izbach rolniczych. Nieznacznie rozszerzono i doprecyzowano kompetencje dla izb, wprowadzono szczebel powiatowy IR, jako organ Izb, wprowadzono zasadę odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz IR.

 

Łączna liczba członków Śląskiej Izby Rolniczej po reformie administracyjnej wynosiła ok. 500 tys. – są to wszyscy płatnicy podatku rolnego, właściciele gruntów rolnych, niezależnie od faktu posiadania gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

 

W II kadencji ŚIR (2022-2007), prezesem został Piotr Kufel, a od III kadencji prezesem izby rolnicy ze Śląska wybierają Romana Włodarza.

 

Skład III kadencji (2007-2011):

Jan Grela – Wiceprezes Zarządu, Kazimierz Lach – Członek Zarządu, Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu, Stanisław Wojciech – Członek Zarządu, Piotr Kufel – Delegat do KRIR.

 

Skład IV kadencji (2011-2015):

Jan Grela – Wiceprezes Zarządu, Romuald Brandys – Członek Zarządu, Marian Ormaniec – Członek Zarządu, Jerzy Dudek – Członek Zarządu, Robert Nowak – Delegat do KRIR.

 

Skład V kadencji (2015-2019):

Jan Grela – Wiceprezes Zarządu, Romuald Brandys – Członek Zarządu, Piotr Kołodziejczyk – Członek Zarządu, Janusz Wita – Członek Zarządu, Robert Nowak – Delegat do KRIR.

 

Kto płaci podatek rolny przy dzierżawie?

 

 

Zadania Śląskiej Izby Rolniczej

 

Zarząd ŚIR realizuje następujące zadania:

 

 • integracja środowisk rolniczych wszystkich regionów na rzecz przywrócenia należnej rangi rolnictwa i obszarów wiejskich województwa śląskiego;
 • współpraca ŚIR z organizacjami w ramach systemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym realizacja projektów dla rolników;
 • współpraca ŚIR podmiotami rządowymi działającymi w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • kreowanie rzetelnego obrazu rolnictwa i obszarów wiejskich woj. śląskiego w środowiskach politycznych i opiniotwórczych, także na zewnątrz województwa;
 • udział ŚIR w kreowaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich woj. śląskiego, w szczególności strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wzmocnienie roli Rad Powiatowych ŚIR – w ramach posiadanych środków finansowych – zapewnienie możliwości świadczenia większej pomocy dla rolników, utrzymywanie relacji w zakresie współpracy z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli;
 • działania na rzecz wzrostu udziału przedstawicieli ŚIR w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin;
 • wystąpienia w sprawie przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 • ochrona interesów rolnictwa i rolników dotkniętych narastającymi szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta dziko żyjące, w tym w zakresie szkód łowieckich – udział ŚIR w tworzeniu lub zmianie Prawa Łowieckiego oraz rozporządzeń wykonawczych;
 • dbałość o prawa nabyte rolników na terenach silnej presji urbanizacyjnej na obszarach wiejskich w woj. śląskim;
 • rozwój szeroko rozumianych form sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych, w tym Rolniczego Handlu Detalicznego.

 

Opr. Piotr Łuczak na podstawie materiałów z wystąpienia prezesa Śląskiej Izby Rolniczej

 

 

Ubezpieczenia rolne 2022: dużo pieniędzy, nowi gracze, nowe produkty

dr Piotr Łuczak – Agrokonsument.pl
Dziennikarz, redaktor i ekonomista.   Specjalizuje się w polityce i ekonomice rolnej.   Założyciel i redaktor naczelny serwisu Agrokonsument.pl należącego do Agro Creative Agency & Media. Szef redakcji Lidera Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy, Grupa MTP.   Pełnił funkcje redaktora naczelnego tytułów: Tygodnik Rolniczy, Profi– profesjonalna technika rolnicza i Agrarlexprawo dla rolnika. Najdłużej pracował w top agrar Polska, w tym także na stanowisku z-cy redaktora naczelnego.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: