30 - 01 - 2023
Fot. Pixabay

VAT a nieodpłatne przekazanie żywności

Masz nadwyżkę żywności? Możesz ją przekazać na cele dobroczynne. Ale nie zawsze zyskasz zwolnienie z VAT, pisze Adam Pawłowski z Tax Advisors Group. Czytaj w Agrokonsument.pl

 

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami, darowizny żywności podlegają opodatkowaniu VAT. Kiedy? Są opodatkowane, jeśli przy ich nabyciu lub wytworzeniu podatnikowi w całości lub w części przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Dodatkowo, towary te nie mogą być próbkami ani prezentami o małej wartości.

Nieodpłatne przekazanie żywności podlega opodatkowaniu VAT stawką 5%. Na mocy przepisów wprowadzonych w ramach tarczy antyinflacyjnej stawka ta została czasowo obniżona i wynosi 0%.

Darowizny niektórych towarów pozwalają na zwolnienie z podatku VAT. Zwolniona z VAT jest darowizna produktów spożywczych, lecz tylko przy spełnieniu określonych ustawowo warunków.

 

Nie mamy planety B, czyli Global Forum for Food and Agriculture, Berlin

 

Warunki skorzystania ze zwolnienia z VAT dla darowizny żywności

 

Darowizna żywności nie podlega VAT, jeżeli jest przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Powyższa zasada doznaje jednak pewnych ograniczeń.

Przede wszystkim nie będą zwolnione od podatku darowizny:

  • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%;
  • trunków będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

 

Nie uda się uniknąć podatku także wtedy, gdy:

  • określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez nią dokumentacji, lub
  • wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż działalność charytatywna.

 

Uwaga. Tylko organizacja pożytku publicznego może być odbiorcą żywności, zwalnianej od podatku. Jeżeli zatem artykuły spożywcze zostaną przekazane do organizacji non-profit, która nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, wówczas nie będzie można zastosować wskazanego zwolnienia i czynność taką należy opodatkować podatkiem VAT.

 

Działalność gospodarcza, stawki podatkowe

 

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

 

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Cechami organizacji pożytku publicznego jest m. in. to, że prowadzą one:

 

  • działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,
  • wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a
  • nadwyżkę osiąganych przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność pożytku publicznego.

 

Jak ustalić, czy dany podmiot jest organizacją pożytku publicznego? Można skorzystać z portalu Ministerstwa Finansów i tam szukać podpowiedzi.

 

Podsumowując. Jeżeli rolnik, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przekaże produkty spożywcze na cele charytatywne organizacji pożytku publicznego, wówczas darowizna taka będzie zwolniona z opodatkowania.

Na rolniku będzie jednak spoczywać obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej dokonanie darowizny na rzecz organizacji na cele charytatywne.  Jeżeli jednak darowizna produktów spożywczych będzie realizowana na rzecz podmiotu, który nie jest organizacją pożytku publicznego, wówczas, darowizna nie będzie zwolniona z VAT.

Gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przekazywanych towarów.

 

Adam Pawłowski

Konsultant podatkowy Tax Advisors Group

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
  • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).  

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

Adam Pawłowski
Tax Advisors Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: