07 - 08 - 2023
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Opłata adiacencka: dodatkowy podatek za podział nieruchomości

Trwa ożywienie na rynku nieruchomości. Skoczyła wartość działek budowlanych. Wielu właścicieli stara się dzielić działki na mniejsze, aby więcej zarobić. Poźniej sprzedają je pod budowę domów. Adw. Łukasz Opaliński w Agrokonsument: za wzrost wartości nieruchomości może przyjść się podzielić z gminą w formie opłaty adiacenckiej.

 

Opłatę adiacencką ustala się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

 • budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • podziałem nieruchomości;
 • scaleniem i podziałem nieruchomości.

 

Każdy z wymienionych tytułów prawnych stanowi samodzielną i odrębną podstawę do ustalenia i pobrania opłaty adiacenckiej. W praktyce może zaistnieć sytuacja, w której nastąpi zbieg podstaw do pobrania tej należności. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy:

 

 • zostanie wybudowane sieciowe urządzenie infrastruktury technicznej albo
 • droga publiczna,
 • jednocześnie właściciel dokona podziału nieruchomości.

 

Podstawą do pobrania opłaty będzie wtedy wzrost wartości nieruchomości z tytułu stworzenia warunków podłączenia się do infrastruktury technicznej. Takie warunki stwarza też wybudowana w pobliżu droga publiczna. Jak również podział samej nieruchomości.

 

Żniwa 2023: Ukraina ma focha na Polskę i UE, Putin straszy, a PiS obiecuje

 

 

Wartość nieruchomości na wyjściu

 

Kluczowym problemem w takiej sytuacji jest rzetelne określenie wartości nieruchomości. W ramach tego należy rozróżnić wzrost wartości wynikający z poszczególnych zdarzeń.

Od opłaty adiacenckiej należy odróżnić opłatę planistyczną (rentę planistyczną). Jest ona naliczana i pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Ta wartość spowodowana może być zmianą jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w wyniku jego uchwalenia bądź zmiany.

Opłata planistyczna jest pobierana w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty dokonuje zbycia nieruchomości.

 

Wysokość opłaty adiacenckiej

 

Opłata jest ustalana i pobierana w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. Dodajmy, niezależnie od tego, czy nieruchomość ta lub jej część zostanie następnie zbyta.
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ta nie może przekroczyć stawek wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Przepisy tej ustawy określają maksymalne progi stawek, jakie może ustalić gmina w zależności od zdarzeń skutkujących obowiązkiem wniesienia opłaty adiacenckiej.

Wynoszą one:

 • jeżeli opłata adiacencka została naliczona w konsekwencji wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału – 30% różnicy wartości nieruchomości. Albo:
 • 50% wzrostu wartości nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia i podziału lub różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

 

Zasadniczą przesłanką ustalenia tej opłaty jest wzrost wartości nieruchomości. W postępowaniu zmierzającym do jej ustalenia konieczne jest powołanie rzeczoznawcy majątkowego. Jest on bowiem osobą ustawowo uprawnioną w przedmiotowym zakresie.

 

Olejnik, Barylski, Wika, Sobiech, Gawęcki i Gryn: przetwórca i rolnik chcą stabilizacji

 

Terminy na dochodzenie przez gminę zapłaty

 

Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia:

 • stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej;
 • zaistnienia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, o ile w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy dotycząca wysokości opłaty adiacenckiej;
 • w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

 

Zaistnienie wymienionych zdarzeń nie zawsze skutkuje naliczeniem opłaty adiacenckiej przez gminę. Jest to bowiem uprawnienie, a nie obowiązek gminy.

Jeśli gmina nie zrealizuje go w określonym ustawowym terminie, to później nie będzie mogła go zrobić.

 

Łukasz Opaliński

 

Zaskarżenie koła łowieckiego, które odmawia szacowania szkód

Co ma rolnik do gospodarki CO2?

Opieszałość kół łowieckich nie jest bezkarna

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

Łukasz Opaliński
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, świadcząc usługi prawne skierowane do firm i podmiotów indywidualnych.  
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: