09 - 09 - 2022
Fot. P. Łuczak, Agrokonsument.pl

Podatek rolny a ulga inwestycyjna

Ulga inwestycyjna jest jedną z preferencji podatkowych. Przysługuje podatnikowi podatku rolnego z tytułu dokonywania określonych wydatków inwestycyjnych. Materiał Martyny Rożek z Tax Advisors Group.

 

Podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi inwestycyjnej przy budowie lub modernizacji budynków inwentarskich.

Muszą one służyć do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Uldze podlegają też obiekty służące ochronie środowiska.

O ulgę inwestycyjną w podatku rolnym można ubiegać się także w przypadku zakupu i zainstalowania:

  • deszczowni;
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę;
  • sprzętu na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

 

Należy pamiętać, że z ulgi inwestycyjnej nie można skorzystać w przypadku, w którym wydatek został w całości lub w części sfinansowany ze środków publicznych (art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym; dalej jako u.p.r.).

 

Służebność przesyłu i opodatkowanie VAT

 

Jak należy rozumieć budowę i modernizację?

 

Wśród podatników często pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób należy zdefiniować pojęcie ,,budowy’’ oraz ,,modernizacji’’.

Ustawodawca nie uregulował takiej kwestii. W celu określenia, co kryje się pod pojęciem budowy warto odwołać się do art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z tym przepisem, za budowę uznaje się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.

Wyjaśnienie pojęcia modernizacji można odnaleźć w orzecznictwie sądów administracyjnych. To m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 29 marca 2019, sygn. I SA/Po 1254/16. Sędziowie uznali, że modernizację rozumieć należy jako prace zmierzające do udoskonalenia obiektów przez wprowadzenie zmian w samej ich konstrukcji. Modernizacją może być także unowocześnienie starych lub zainstalowanie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie tych obiektów.

 

Uwaga: do pojęcia modernizacji nie zaliczają się prace podejmowane w celu przywrócenia działalności użytkowej np. prace remontowe lub działania mające na celu utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego.

 

Nie ma w nich bowiem wspomnianego powyżej aspektu unowocześnienia.

 

Rzepak, słonecznik, soja: pełne magazyny, dobre prognozy – ceny już tylko w dół?

 

Zasięg terytorialny ulgi inwestycyjnej

 

Odliczenia w ramach ulgi inwestycyjnej można dokonać jedynie od podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, gdzie dokonana została inwestycja. Wobec tego, kwoty ulgi przyznanej w jednej gminie nie można odliczać od podatku rolnego należnego z tytułu nieruchomości położonych w innej gminie.

 

Jak wygląda procedura ubiegania się o ulgę inwestycyjną? Udzielenie ulgi inwestycyjnej następuje na wniosek zainteresowanego. Najwcześniej po zakończeniu realizacji inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami, fakturami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, umożliwiającymi stwierdzenie wysokości tych wydatków.

Warto mieć na uwadze, że do wydatków inwestycyjnych nie należy zaliczać kwot wynikających z wykonania własnej robocizny. Dokumenty można złożyć zarówno w biurze podawczym właściwego urzędu gminy, jaki również wysłać pocztą na adres urzędu.

 

Urząd na rozpoznanie wniosku w sprawie ulgi inwestycyjnej ma zasadniczo miesiąc. Samo złożenie dokumentu nie podlega żadnej opłacie.

 

Dobre żniwa 2022: dużo zboża, ale w magazynach

 

Sposób odliczenia ulgi w podatku rolnym

 

W przypadku wydania decyzji uwzględniającej wniosek podatnika podatku rolnego, zyska on możliwość odliczenia od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

Jest to kwota w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wysokość odliczenia jest nałożona odgórnie w drodze ustawy (art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym). Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ulga przysługująca w związku z tą samą inwestycją nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

 

Martyna Rożek Konsultant podatkowy Tax Advisors Group

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 t.j.);

Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 235 t.j.).

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej – swój przypadek skonsultuj ze specjalistą.

 

 

Martyna Rożek
Tax Advisers Group
przeczytaj inne artykuły tego autora
Wydrukuj
PILNE !
Zobacz podobne:

Inni przeczytali również: